Cefit porono Sensual sex chat rooms

posted by | Leave a comment

Catholicis Coniugibusin Ecclcfia Parocchiali Sancii Angeli Baptizatus, & debito tempore Confìrmatu: , innaramque , & infitani pictatem,ac propenfionem ad virtutes optima criam parcucum edu- cai ione informatalo euidentibus Agni: à tenera aitate dcmonflrauit , fcdtan- quam uatus ex praifato Ioanne intigni Duce Cohorti: Militum gloriofz me- moria? Se Moralesin graduatone valori* hcroici, fufficeret oftendere., Se comprobarein excellcnti, & heroico gradu ipfius ergà Deum, Se proximo s Charitatem, Se diledionem iuxtà illud ad Roman. Plenitudo ergi legit tjl di - letho , qu* dari non poteft in homine maior , qulrn vt in noflro Seruo Dei , n qui qui folemni, Se perpetuo voto obligire voluic fe, fuofque difeipulos, &Ve- quaces.inrìrmis omnibus diù,no(ftuque ctiam p erte corrcptis miniftrarc,pa- ratos fempèr mortem fubire, vt proximis fuccurrerent, prout vfquè ad ex- t rein u in fui Vita: fpiritum fempèr fic perfeuerauit , ve ex dicendis appare- bit . p r ima Fidei lux fiait Venerabili aoftro Seruo Dei infufapcr Baptifm D,dc quo non eft dubitandum ; Natus enim ex Ioanne de Lellis,& Camilla Campclia pijs& Catholicis,& honeftis parentibus de menfe Maij Anno Iubilei 15 jo, Baptizatus cft in Ecclefia Parochiali Oppidi Bucclanici Thcatim Dioecefis, -deponunt Teftesd. & probatur ex alijs Teftibus& luribus dati» in r«d. refpondit, fi vis ad vitam ingredi, ferua mandata propofuit.& ftabiliuit etiam fupercro- gationis cflicere opcra, Sr confili! & cooperalor debet arare ,idèft prxdicare , vel alia bona facete in Spe flìptndia- rum Spiritualiurn . diccns Spem quatuor magna operar /, videlicèt diteti ionem, delefiationem, operandi perfiethonem , & pramiorum col- lationem , & hos quatuor fruttus in gradu heroico fuilfe in Seruo Dei, no n_ cft dubitandum . Pr*terca delettationem bade maximam in feruiendo Deo propter retributio- jiem gloria» romprobant omnia eius mirifica opera Cbaritatis , cum magna prompritudine. Camillus Dei Seruus lemper fc moriturum cogitabat , frequenter de morte loquebatur, omnia mundana contcmnens, vt fupraditio num. fag.%9, pe (eterna vita farpiflimè Scrmones faciebat defiderando, vt Ccruus ad fontern aquarum, ad Deum fontem viuum ire , vt ditìonum. Catherinar Scnenfis P enfia tu di mi , che io penfio di ti. Amp Utudinem, 5 r magnitudinem heroicat Spei Serui Dei Camilli arguunt ctia omnia opera , c\ix D. fequicur hrmidimam Spcin infoio Dco.fuaque Diuina boni ta- te habuiffc. Se demìim figna perfèttionis Spirituali: funt omnia ea,qui vfquè modo diximu: fupra,& diccntur infra.- Infupèr magnitudo Spei hcroici in duobu: attibus confi flit , videlicct fpcrarej libi bonum,& vocatur Spes, & fugere à malo,& vocatur timor , vt ex D. 1 tq Aocet Cafiropalaus in operibus moralibus traft.% • di/put « vnica , panda 1 t .vndè Ecclefiafiici cap.x.^ui timetit Dominum /pe- sate in iilum , ù- in obledationem venie t vobis mi/ericord.a , Camillus iti à ma- lo fuit aliena: , vt non folùm omnc mortale peccatum à conuerfione fugerit , fed eriain veniale, vt. & ordinami eiaem vt obcdiret,denuò iucrcpans,quod cflet incrcdulus, & non confiderct in gra- da Dei, ideò condutìis diélis 42. Qui omnia produci non potucrunt, nifi à firmiffima , Se certiflima Spe , vt pon- derar d. De ardentiflima Charitate CAMl LLI erga Deum , C Haritas poftrema Tbeologalium non tàm illarum , quàm aliarum omnium vir- tutum ferfefìijfima efi, ip/arumque Mater, forma, & finis , ac mentis nofira effentialis perfeffio, fic cam vocat Diuus Ambrofiut lib.Lucam. eum, iraut diligere Deum includat ctiam mandata Deiferuare, vt docct Arcbi- diaconus in can. io4.1tèm quod acritùr repre- hcnderic cos, qui comcdebant antequàm Mifsà audiuif Tcntjvr «.49.pj5.105. Nonum inagnum honorem,et rcucrentiam ergàSacer- dotes habebat,quo$ elle digniores Angc Jis , vt pag.io6. Admirabilis tuie cultus Cantilli ergi Deum , tàm per Theofcbiain fpeflantem ad virtutes Theologales , & refpirientem aèfus interiorcs, fcilicèt deuotio- nis, & ocatlonis mentali» , quàm per J.arriam, qua: rcfpicit cultum cxc:rio- rem , & fpoftat ad luftitiam , vt declarant D.fhomas a.

Caroli Quinti in omnibus Bellis geftis ab Anno 1527. Vix inabilita, bìc in Vrbehuiufmodi pia Sccietate, cupicnsidem Camillus vbi- que locorum omnes paupcre* Chrifti eifdem offici;* Charitatis , Se Piotati* fubucnirc, egreffus cflad alias infigniores Ciuicates Itali» , Se vbi non potuit per fe, miiit Socios, Se ante dicm obitus fui creda* vldit Domo* 1 6 ; viddicèt Romi, Neapolis, Mediolani, lanuz, Bononia;, Florcntii, Fcrrarii, Mcflam, Panorini, Mantuz, Viterbi;; Bucclanici, Theatis, Burginom in Diicefi P*r- menfi, Calataieroni, Se Sinuef Ta, vt in Summ.n.i^,pag,t'i6a 5 8. Maiorem enim dilcttioncm , dr Cbantatem nemo boba , quam vt quis ani - mamfuamponat prò amidi fuis, vtinquit Saluator nofter Chriftus Dominut apud loannem i j. Suw.».a-Fag-57-concurrenteprifertim Sacerdotio,& ex Fide Presbyte- ratus Sum.n-s-pag. ctiain (equi Huangelica, & oinnia lacere, qua: credidiffer piacere Deo,& ideò in plocnranda fallite, & applicandis ad eam medijs à Fide hcroica cum Ditiino Dono,& inftinltu Spiritus Sancii ad l'upererogatoria media direlius,replican* fppifiìmè illa verba, nibii mibi cum Mando. Ad eandem Spem in fola Mifericordia , Se Sanguine Domini Noftri Iefu-Chri- fti cohortabatur femper non folìira fuos Confocios, Se Religiofos, fed etiatn ordinabat quotidiè,infinuari xgroris.ìk Moribundis , prscipicns cifdem Re- , ligioiis , vt rocati ad eos contcmplarentur per viam Paifionem Chriili Dò» mini. in torpore, eadem virtus Spei ejl , qua quii fperat fibi ipti, & alpi, ficut eadem virtur Cbarilalis efl , qua quii diligi t Deum, fe ip- fum, & proximum , vndedum Camillus tàm alacritèr, & inceffantèrfutu- raan gloriam fperauit prò fe, ac prò alijs, quosfemper ad eamdcm Spcrr L» hortubatur,dicitur fperaf To per attuili Spei heroicum tanquàm coniunttum cum amore prosimi, vt ex dottrina D-Tóoma locasi! vbi , quod prstfuppofitx _» vmone amoris ad alter um iam aliquis pottjl Sperare, & desiderare ci vitam ater- nam, cui/Jl vtens per amorem . Nam quoad primum magna Spes in Camillo magnam erga Deum, & proxi- mum dilettionem operata eli, vt conuincitur ex openbus m tnulo Charua- tii rèferendij, & ex his, qua* dicuntur in alijs Virtutibus . Spei repletus omm gaudio, ca- nebat fxpiflimè verfus Santti Francifci Aflìficnfis, E lauto il ben ’ eh' ajpetto-, ch’ogni pena m’è diletto, vt in Summ. Ut hu«rìt*re exbibita: Et fignantèr illa follicitudo,qua fuos ìnonebat fatagere, vt per opera bona Charitatis ergi proxiinos certam fa- cercnt fuara vocatipnem, & clcttionem iuxta Epiji.i. Si qui- dèm cum magno affettti Camillus Dauidis ad inftar Pfial. Vlteriùs ad flabiliendam Scrui Dei heroicam Spem , validiilimum argumenrura defumi potefi ex magno perfèttionis deliderio », cuius figlia finn voluntariaa fenfuum mortificalo, & hic perfetta fuit in Camillo vede Temperamia, & Cafiitaee fir 258. cap.qddq/tigo Corpus meum , df in feruitutem redigo , Se hic perfetta-* fuit in Camillo vigifijs^icunijs, cilicio. fupra dittum eli , non folùm alienus à malo culpx * fed ctiam ab omni pcticulo, quod poffet induccrccciam in leue peccatum, retra- hebat, doccbat cnim,.tentationcm nos debere fugere, fìcut caro à fèrro can- dente, & muliccuin colloquia cuicabat,vf de temperanza , & Caftitate conftat, Ò- 258. art.^9lìt donum Spiri cus Sindijà ilie » quo quis timer tnalum culp*, dum filiorum eft timcre offenfam Patri*, coniundlus cft cunru Charitate,quacrefcente,crefcit,& timor tali filiali; quia quanto quis plùr Deum amat,tantò plùs Deum timctt Camilius creictndo in Charitate, tanto plus crefcebat in Dei timore, hscc omnia bfcnè patcnt , fi cxaminantur omnia-» cius opera mirifica cum quanta diligenti! Mendicantibus ad Rcfcilorium, cibatilque cum omnibus fere epulis dc(linatis,& prxparatis prò prandio Religioforum, ingrefliis cft Subminiilcr Conuentus, qui videns deficientiam omnium ctbo- rum, mandarne , quod prò illa vice daretur Keligiofl* folu* cafeus cum ilio paruo pigmento , quod remanferat , fed difcoopcrtis ollis , fuerunt omnes reperto: pieno: eifdem pulraentis, ac carnibus , vt de vifu deponit idem Coquut Summar .nun; .37 9 3 . Hanc igitur Charitatem in Deum habuiffe illius Seruum Camillum inheroico. ordinabat fuis , vt in quibufd am ccrtis Ecclelijs celebratene Bucclanici , vt , C occulti ìt ‘ pccultipaupcres,& ad publicas Ecclefias impotentcs ire) Sacrum audirent , quinimò ipfc cclcbrabat,et abufuin audicndi diinidiatum Sact unru , vt ««OT.50 et hinc refultat Septimum,fcilicèt amare, qux Deopla- cent,ct odio habcrc, cjiìi Deo difplicent i Ociauum frigefccndo à follicitu- dinc,et amore Mundi, furrexerat ardentiùs in amorem Dei, et Proximorum, vt num. Decimum promptus et facilis erat ad benè operandum , ex omnibus adii— bus intitulo de Charitate in Proximum reccnfen.

Cantilli Natiuitas tanquàm pr*ele& Charica- tem erga Deum , & proximum , o Rendit eidem in foutnio Palatium plenum^ bcllicis Armis Signurn Sanftx Crucis habentibus , & petenti Francifco , ad quid huiufmodi apparatus ? rcfpondic Dei ■x gratta non J enfio timorem iilupt , quifoletfeniiri ab bit , qui reperiuntur in Jlatu moriendi , vt num.3091. Et in fpccic cum hac certilfima confidenti in Deum cupicns carattere Sacer- dotali infigniri, & non habens patrimonium diccbat Deum /ibi prouiftrum-j , proùt euenit, quia fuit ci conftitutum diuiua infpirationc à quodam pio Fi- deli,*// num.3193. cum pani* non fuppeteret ad fami* mole- ftiam fedandam , bora prandi; inftante, denunciar minifter Camillo , Se de_. bat verbum illius, & acquiliuit pennas Columha,& volauit ad xtcrnoruno eonliderationem cum magno lumine fuicorporis fattam etiam per raptuin, •ut nu.6a. Virginem, ad quam fc conuertendo , diccbat Age Metter Sanèìiffima - impetra mibi d F'Ho tuo , vt itbenttr quidltbet pattar , etfi hoc non fuffiat, ad- dati alia , vt in Vita Serui Dei Patria Cica felli num.64.p1g. In tertiò genere Duli* intigni, feit ejus deuorio ; Primò erga Sanilo» Ange- ' lo», Teftis cadem dopifta tabula , in qua voluit etiam Angelo» cum Calicò Sanguincm è Crucitixo cxcipicntcs, vt num.64.ii$. , Teftimonium facere pof&nt Sacramcnrorum frequenti.! , Orationcs, Jeiunia, Cilicia s alixquc maccrationes, vt deponunt Tette* num.

cefit porono-69cefit porono-6cefit porono-29

quod eft fignuni fpccialis amoris , Se tfiagnx rcucrenti* apud homines , vt de pluribus tradii C ontilorus de Canonizat. Maij,in quo fu moia folcmnitatc colie ur fc Aum Sanaci Vrba- 111 Protectoris eiufdcm loci Anno Iubilei 1550. 8 .& la, Einf-- 6 Eiufdem Scrui Dei primi artas à Parentibus fuis piè i:i timore Dei, Se in Reli- gione Catholica honeftè,& fanllè firn educata; Iuuenrus vero vfquc ad an- nulli 2 5 urxtitit Sarculari Militine addica, vt in Sanilo Ignatio Loyoia,& ideò non eft esaminanda, nec inquirenda; Sed in attatc annor.a j,& Iubilf i 1575, c*pit Fides producerc luos rairabiles effe Sus in Camil Jo, nam rcdallus ex caufaludi ad extremam inopiam,coallus fuit locare operas fuas pro Fabri- ca Conuentus Cappucinorum in Ciuitate Manfredonia: , & dùm in Fefto Purificationis B. Februarij predilli anni rediret Manfredoniam , Afino infidens inrer duos Vini Vtres Diuina luce ad inftar Pauli illuftratus miferandum fua: Vita: ftatum recogitare carpir , & fubfe- quente veherncntiffimp commiflbrum à Ce peccatorum ploratn , in tcrrarru proftratns, maximo cum dolore tranfillam vitam carpir amariffimè fiere, Se tandem poli alias diuin* bonifati,qiiaufas potuÌt,gratias,quod fé tata cum patientia, & longanimitate ad di Kumvfquè tempus fubftinuii Tet , triafir- iniffimèpropofuit,nunquàm fcilicèt Deum ampliùs offendere, alpcram poe- nitentiam agcre,& Cappucinoruni Ordinemfquàm primùm liccret) intrare, & à dilla die vfquè ad extremum fua: vita: tempus nullum lartifcrum com- mififfe pcccatum meminit, folitus farpifijmè diccrc ,/? Huiufmodi Conuerfio cimi firmo pi opofito nunquàm ampliùs peceandi , nee non poenitcntiam agendi prò commiflìs, & fuccefliuusingreflus in Religio- nero Cappuccinorum cum poenitcntijs,& excmplari vita ibi tradulla, ve in Sum.n.63. 17* tlle dicatur fpcrarc infoio Deo , quifalum ipfumfpent tanquimfinem , & rcliqua bona crea- ta tan- Digitlzed by la tantummodò amat,quatenus funi nccejaria , vtl magia conduce mia adconfe- quendìt bonum vt nullam in boni: huius mundi fpcm haberet , Se. Prout fuit quoque eiufdem Serui Dei przdicatio prxcipuadc Diurna Prouidentia , Se Mìfericordia , vt num.i 91 . Vlteriìjs ficut fpes eft Caufa gaudi) propter bonum fperatum, tira eft Caufa tri- lliti* propter dilatationem iuxta àlluci & defatto cius mori fuit tranquilla cum pacc,l*ritia,& exultatioue inuocando nomen Iefu, vi num. omnia irta comprobant, magnam defua Saluto Spem in Deo habuilfe . Scruum Dei Camillum' amore anhclantcm propter facilitatene fortitudinem,& intentionem operandi apiccra perfettionis atti- gi(Te,validi(Iimum argumentum defumitur ex excellcntibus eius op cribus in Summario rclatis,& prateipué Charitatis erga proximos,& Infirmos, in qui» bus potiìis videtur admirandus, quàm imitandus . Dig Steed appcllat, icilicèt primo afpera pcenitcntia,quam à die Conucrfìonis vfquc ad finem viri prò peccatis egit,vt »u.ij8u/e Caftitate pag.138. Sccundò Conflancia in anguflijs, vtde Fortitudine pag- loq. Tertiò Spes in Deo in varijs tribulatiombus, Se difficultatibus, iuxta fpcrauit fccun- dum omnem latidutinem , vidclicèt tribulationis, attici ionis defettionù , Se offenfìonis iuxta fupra relatam doftriuam S. Firmiffimam Spem in Camillo arguunt magna, & Santta Pietatis, & Chariratis opera cum perfètta obfcruautia mandatorum Dei , Se cuflodia vigilantiffima priceptorum Ecclcfix& Superiorum,fecuudumdottrinam Scacb. Se remuncratiouis, iuxta illud lfai a j.dicite iujlo quoniam beni, quoniam fruftum adinuentionum J'uarum eomedetffi- Appfi.l. in reli quo repofi- ta ejl mibi corona Infima, qu*m reddet mibi Dominai in illa die iufius Index , non folùm autem mibi , Jed edam bit, qui diligane aduentum et ut-, multa enim funt,qu$ cor bommii à bonis operibus, & fequela virtutum abflrabunt , & nififirmffima _» Spes retribuitomi firmare! Haccuim Spe Dauid cor fuum adopera virtutum facicnda roborabat, dunu tjal. inclina ut cor rneum ad faciendas iuflficationes tuoi in aternuns propter retributionem, cftque fiducia in. Cumigitur Camillus coni Unti.'fimc , Se iuccflautèr fpatio 40. fui itati:, & fui conuerfionis vfquè ad obitum in proximorum vti- litatcm. docct qui fine timore ejl non poterit iujlificari, hoc idem Conctl. fi) codcm Conucntu idem Seruus Dei Camillus condudljs propria manu qua- dam die duobus mendicantibus ad Coquinam, ordinarne Coquo,vt cis darct , proùt dedit, prandium edam cum portionibus carnis dcdjnatis prò ipfis Re- ligiofis, & illis diminìs,& expeditis ordinarne, vt idem faceret cum alijs men- dicantibus , exidentibus in Ianua Conuentus,fed dictus Coquus comperto , quod eflent «.4:. vices imprefla, cum cius Confedionem generalem in eius Viti extremo audiuerit, afferit parimodo , quod à d). ^6.§‘7 -fcilicèt primum , quod Seruus Dei libentèr , & fruduosè do Deo cogitabat , vt omnes cius operationes conuincunt tàm rclatz, quàm in- feriùs rcfercndi ; Secundum de Deo libentèr audiebat, & retinendo memo- ria obferuabat, vt in Summ. Fortitudine ; Scxcutn exadiflima diuini legis obferuantia , Se eft pricipuum Charitatis argumentum iuxtailiud Io: iq-fi diligiti j me , mandata meaf .ruate. CX Ioannedc Lclli: , Se Camil- Ja Campelia honcftis,piis, Se. Tbomas i.a.queft.6quinque Artitulot diui/a i itaut , qui vnam perfedam habet, omnes alia* etiam perfedè p offi- cierò debeat* proptèr quam connexionem fequitur, quod Ugna Charitati* hc- roici fint etiam fìgna aliarum virtutum in gradu heroico , quia ab ea omnes ali» virtutes imperati, & informat* graduationem valori* defumunt,vt etia docct Eminenti JJimus Oominus meus Cardinali j de Laura* virtutibus in genere di/put. Ad probandum itaque in Seruo Dei Camillo adfuifle omnes Virtute*, & Theo— logalcs. eoncludens Fidem oftendi heroicam, quotiòs probatur aderte fecundùm prxdittas Apoftoli dimenfio- nes, quia Fides cft magna per fublimiratera,& altitudinem, fi in Deo aman- do perfiftit ; per latitudinvm , dum vult & curar omnes in Deum ordinare ; per profunditatem,ideft ratione Humilitatis,cui connettitur;& per longitu- dinem , quando in t^is omnibus perfeuerat ■, cum autem omnia fupraditta- optatus fuerit conftantiflìraè à die Conuerfionis fui Serui» Dei Camillus , ’ vt mox oftendam , videtur fine dilli alitate diccndum conftare de magna, & heroica Fide il|ius . poriùs militi 1 infruftr 4 dijfecari , quìm vnum peecatum , ve / etiam lene feient commi etere , di Uumque die Purificationis Beatiffimar Virginia appellauit impofterùm diem Conuer- fionis fua:, Se maxima dcuotione celebrarne 6 1 . proceffit ex magna, & hcroica Fide Camilli, qui fecutus ve- ftigia iplius Apolidi Pauli, Auguftini,& Ignari), non acquiefcens folo disa- mini commuuis Fidei, refusanti ex refponfo Saluatoris Noflri, quando Lue. interrogatus Magiftro quid /udendo vitam xternam po/fidebo ? irà alie- nusà terreni: volupratibus,vt huius vitz peregrinus viueret,& fegregatus à M lindo , in Hofpitalibus Infirmi: fcruiendo difeebat mori , ex qua bona in- tentionevt eie D-Antonino per.i. qua ad fpem,aliaque opera meritoria cord* hominum fub— leuabat iu Spem ftipendij Etera* Vit* iuxtaillud Corintb. qui arat,dicitur arare in Spe fruii ut percipiendi vndè Augujiinus,qui idefl pra- dicator,qui corda bominum ad fidem aperii, vtl quicumque alius Minìfter Cbrifli.. Spf/, qu a differtur , affligli animarsi, vndè iiotis,& ftgnis Santi -feti. dixit defidt- rium mortis insti illud cupio dijfolui , & effe cum Chriflo , beroica Spei fignum ar- guire. Quoad tertium hxroica Spes magnam generat perfettionis operationem in eo confiftentem, quod amans faciliùs, & fortiùs operatur, vt iugum Dei fuaue Se onus cius leue videatur, iuxta quod dixit D. Quoad quartum magna Spes eft magni prxmij collatiua iuxtà Pfiil. Beatus vir, cuiui eft nomen Diii Spei eius , quod exponens Auguftinus ait Beatus vir, qui temporali a ah eo non fiperal,fied illud quod indicai nomen eius , ideft Salatemi Camillus mirifici fplenduit in hoc, quia, vt fupra dittum eft, in folo Deo,8c folum Deum fperabat,vt comprobant eius opera ; Item quia fxpè monebat fuos verbis S. Hicrcmia, Spes me a in die affliflionis-, Quarto iniìgnis tentacionum diaboli crtumphantia , quas in_ quo fìcut oliua fruttifera fpcrando in Do- mino fècit bonitatem cóprobatam per eius funttiifimam vitam tot bonis opc- ribus cumulatam cum gloriofa morte , vt ». Se fcruitium laborauctit,& Santtilfime vixerit, itaùt nullum lithalcj peccatum commififfc meminerit, vt deponunt Tefies , ó- 45 io x. imo neque veniale voluntariuriihabuiffe, vtdeponit eius Confef Ta* rius in vltirna Confeffione generali à tempore, quo fuit Religiofus pag~ toj.,ó- 1 04. rcplicauit nilremanfurum prò Religio(ìs,d prardidtis omni- bus Pauperibus idem prandium daretur, tunc bonus Seruus Dei plenus Spc , Se Chiniate cxclamauit ab i nfelix, tu diffidi 1 de grafia Dei ! in fine , & proindè videtur etiam in hac fecunda Theologica virruto deelarandus cminens, & heroicus Camillus. Sceundò concurfus in Camillo omniu ef Fe vt nedùm pec- cata mortalia horreret folitus dicere ,fe potine millies mortem pajfurum, quàm in peccati labem incidere, vt ex Ttfiibus in Sum.pag. Se à die fui Con- uerfìonis nullum voluntarium peccatum commififfe memincrit, vt demonunt f eftes,qui cius Confelfiones audierunt a(ferendo,quod materiam abftdutio- «is non teperiebant,ni(ì quando fe accufabat de aliquo defedu in Siculo commillo num. Quarto ex decem fìgnis hcroici Charitatis , qui allignar D. Se ibi r Si quis diligit me , Sermonem meum feruabit , & Pater meus dilige! quàm autem exadif- fimc Camillus curauerit Dei , Se Matris Ecclefii Sermones, 3 c pneepta, 3 c confilia feruare , rccenfent Teftcs deponentes , ipfum traduxilfe femper vi- tam immaculatam, Se ad sic benè viuendum , femper hortatum fuiffr alios , infìnuando odium, quod vnufquifque haberc debet contra pcccatum etiano veniale , vt n.q S.& fuprà relat.pag. et ita prò gloria , ep Dei honore potiùs centiès in ignem mirti, et centiès mori mal- let,quàm venialitcr Deum offendere, aut leuem de regula tranfgreffionemj committcre, magno Audio infimi indo , vt idemfacerent fui Religiofi , dillo nam.44101. 4 al.- Fide pag.óu Quoad fccundum graduni proficicntium ; Charitas in corde Camilli eo robo- rata fuit , vt mortalia cunéta faflidicnti traltaret animo , nullamquc indui» 'geret eis amori» partem , qu* in Creatori» honorem, gloriainquc non ccde» ret, vt conftat ex eius omnibus operibù», & quamuis fallis libent iùs fe pro- baret amantem , lingua tamen non obfecnndarehaudpotcrat, dicendo yi_, optare corda mille ad Deum amatidum, Seraphinos in dilezione imitando, di» cebat fe non poffe percipere, qnomodì Creatura Creai arem fuum non amare t ,-vt ad inftàr fcilicèt Diui Paulidiuina lumini» fagittaintrinfecùs percul Tu»' cum prottratione, dum equitaret equo in(idens,v» num.

Leave a Reply

Free chat raw sex